Zaloguj się
Witaj ponownie!
Twój Bon czeka.
B+R Przedsiębiorstwo
   Rejestracja
Sięgnij po Bon!
To tylko kilka kroków.
B+R Przedsiębiorstwo
   Darmowe doradztwo
Zastanawiasz się, czy Bon jest dla Ciebie?
Poradź się eksperta!
Zaloguj się
1. Jaki jest cel projektu?
Na Dolnym Śląsku funkcjonuje ponad 341 tysięcy firm z sektora MŚP. Jest to najprężniej rozwijający się sektor przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku – jednak, co roku, upada coraz więcej firm.
Celem projektu jest rozwój konkurencji oraz innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP dzięki zacieśnieniu współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Bon na Innowacje tworzy warunki dla transferu badań, nowoczesnych technologii i wiedzy w zakresie innowacyjności oraz udostępnia najnowsze rozwiązania techniczne, umożliwiając zastosowanie ich we własnej praktyce gospodarczej.
 
2. Co to jest sektor MMŚP?
Jest to sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na ich kategorię składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.
Wyciąg z art. 2 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE
 
3. Co to jest sektor B+R?
Działalność badawczo – rozwojowa to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy oraz poszukiwania nowych zastosowań dla tej wiedzy.
Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe to jednostki, których podstawowym rodzajem działalności jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych:
 1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wyższych w Polsce,
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Polska Akademia Umiejętności,
 6. inne jednostki prywatne, zaklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2004 do działu 73 ,,Działalność badawczo-rozwojowa”.
 
4. Czym są innowacje?
Innowacja (od. łac. innovatio, czyli odnowienie), to ciąg działań, prowadzących do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych. Wyróżniamy pięć przypadków występowania innowacji:
 1. stworzenie nowego produktu,
 2. zastosowanie nowej technologii, metody produkcji,
 3. stworzenie nowego rynku zbytu,
 4. pozyskanie nieznanych dotąd surowców,
 5. reorganizacje określonej gałęzi gospodarki.
 
5. Dlaczego powinienem zainwestować w innowacje?
Inwestycja w innowacje znacząco zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa, umacnia jego pozycję na rynku i, zacieśniając związki pomiędzy nauką a biznesem, wpływa pozytywnie na rozwój gospodarki nie tylko regionalnej, ale i całego kraju. Inwestycja w innowacje to inwestycja w przyszłość.
 
6. Czym jest bon na innowacje?
Bon na innowacje to projekt dofinansowania skierowany do sektora MŚP, prowadzony przez związek pracodawców Dolnośląscy Pracodawcy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przeznaczony jest na usługi badawczo-rozwojowe dotyczące rozwoju lub wdrożenia innowacyjności w przedsiębiorstwie.
W ramach projektu zostanie przyznanych 54 bony na innowacje. Przedsiębiorcy mogą też liczyć na wsparcie niefinansowe.
 
7. Ile wynosi wsparcie finansowe oraz ile wynosi wkład własny?
Przyznawane są bony wielkości 100 tysięcy złotych, 75 tysięcy złotych oraz 50 tysięcy złotych. Poziom dofinansowania wyniesie maksymalnie 85%. Oznacza to, że przedsiębiorstwa z sektora MŚP zobowiązują się do wniesienia minimum 15% wkładu własnego.
 
8. Na czym polega wsparcie niefinansowe?
Wsparcie niefinansowe to usługi doradcze oferowane przez naszych ekspertów – zarówno z zakresu wdrażania innowacyjności, jak i znalezienia odpowiedniej jednostki B+R (poprzez kojarzenie indywidualne), weryfikację oraz pomoc z przygotowaniem wniosku.
 
9. Kto może ubiegać się o bon na innowacje?
Projekt adresowany jest do wszystkich MŚP mających siedzibę na terenie Dolnego Śląska (potwierdzoną wpisem do KRS lub CEiDG) lub filię/oddział na terenie Dolnego Śląska (potwierdzony wpisem do KRS lub CEiDG).
 
10. Na co mogę wykorzystać Bon na Innowacje?
Bon na Innowacje można wykorzystać na wydatki związane z zakupem usługi audytu technologicznego (do 5% wartości Bonu), usługi badawczo-rozwojowej i/lub wdrożeniowej. Dzięki wsparciu finansowemu przedsiębiorca może zlecić jednostce badawczo-rozwojowej prace mające na celu opracowanie nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Bon pokrywa koszty:
 1. zakupu usług związanych z realizacją projektu badawczego,
 2. przygotowania niezbędnych ekspertyz, badań poprzedzających badania właściwe, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych (wyłącznie jako jeden z elementów projektu – do 5% wartości Bonu),
 3. zakupu wyników prac B+R,
 4. wdrożenia wyników prac B+R,
 5. nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu w postaci patentów, licencji, wzorów użytkowych, przemysłowych, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 6. wytworzenia prototypu i/lub linii pilotażowych,
 7. wydatków związanych z kosztami materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizowania projektu badawczego,
 8. nabycia usługi wsparcia w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej (badania patentowe, dokumentacja).
 
11. Jak mogę ubiegać się o bon?
To bardzo proste! Od Bonu dzieli Cię tylko pięć kroków!
1. Zarejestruj się na naszym portalu.
2. Zweryfikuj swój pomysł dzięki narzędziu „sprawdź swoją innowację”. W ten sposób dowiesz się czy możesz ubiegać się o Bon;
2a. jeśli nie – skonsultuj się z naszym ekspertem! Pomoże ci szczegółowo określić potrzeby i cele, jakie mogą zostać objęte dofinansowaniem.
3. Znajdź jednostkę B+R! Podczas rejestracji, oprócz pytań o dane firmy, odpowiedziałeś na te odnoszące się do planowanej innowacji. Na podstawie odpowiedzi nasz system dopasuje odpowiadające twoim potrzebom jednostki badawczo-rozwojowe. Jeśli jednak żadna z nich nie okaże się odpowiednia, zawsze możesz skorzystać z naszej bazy jednostek B+R bądź też opisać swój projekt i poszukać wykonawcy, ogłaszając się w odpowiednim miejscu platformy. Możesz również skorzystać z usługi indywidualnego kojarzenia. 
A co jeśli współpracowałeś już z jednostką B+R i chciałbyś kontynuować współpracę przy Bonie na Innowację? Oczywiście, masz taką możliwość! 
4. Wypełnij wniosek o Bon na Innowację! Na każdym etapie możesz skonsultować się z naszym ekspertem. Pomoże on z wszelkimi wątpliwościami. 
5. Wniosek w trzech egzemplarzach oraz komplet załączników dostarcz do biura Dolnośląskich Pracodawców: ul. Szczawieńska 3, Szczawno-Zdrój. Wniosek dostarczyć można osobiście, wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską. 
 
Gotowe! Teraz nasi eksperci zajmą się oceną wniosku!
 
12. W jaki sposób będzie oceniany wniosek?
1. Pierwszy etap to ocena formalna. Trwa do pięciu dni roboczych po zakończeniu konkursu. Celem oceny formalnej jest sprawdzenie spełnienia wymogów opisanych w Umowie i Regulaminie. Wniosek oceniony negatywnie nie podchodzi do etapu drugiego, oceny merytorycznej.
Wnioskodawca może uzyskać zgodę na poprawę wniosku pod kątem formalnym. Nie przysługuje możliwość odwołania się od oceny formalnej.
2. Drugi etap to ocena merytoryczna. Trwa ona do 10 dni roboczych, od zakończenia oceny formalnej. Składa się ona z dwóch części:
a) obligatoryjnej, sprawdzającej czy:
 • usługa wpisuje się w cele działania 1.2 RPO-WD 2014-2020,
 • usługa polega na opracowaniu nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług (usługa nie prowadzi do innowacji organizacyjnej i/lub marketingowej); realizacja projektu grantowego przyczyni się do powstania innowacji produktowej i/lub innowacji procesowej,
 • projekt grantowy wpisuje się w specjalizacje i podobszary dolnośląskich regionalnych inteligentnych specjalizacji wymienionych w dokumencie „Ramy Strategicznie na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”,
 • realizacja usługi nie obejmuje rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Usługa ta nie stanowi usługi typowej, powszechnie dostępnej na rynku. Usługa jest ukierunkowana na uzyskanie innowacyjnych efektów wdrożeniowych,
 • usługa wynika z rzeczywistych potrzeb Grantobiorcy. Realizacja usługi jest uzasadniona,
 • Grantobiorca posiada odpowiedni potencjał techniczny, organizacyjny, finansowy i prawny do wykorzystania efektów usługi,
 • zaproponowany sposób realizacji usługi gwarantuje jej wykonalność i osiągnięcie deklarowanych efektów w zadeklarowanym przedziale czasowym,
 • wydatki są uzasadnione, racjonalne, nie są zawyżone, są prawidłowo oszacowane i adekwatne do zakresu usługi – mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowanych wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków na grant,
 • wydatki są spójne z celem usługi i zakładanymi do osiągnięcia wskaźnikami.
 • W przypadku negatywnej oceny merytorycznej obligatoryjnej, Wnioskodawca jest informowany o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Od oceny merytorycznej obligatoryjnej nie przysługuje odwołanie. 
b) fakultatywnej:
 • usługa zapewni zgłoszenie patentowe lub zgłoszenie wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego zapewniającego ochronę prawną w kraju,
 • usługa zapewni zgłoszenie patentowe lub zgłoszenie wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego zapewniającego ochronę prawną za granicą,
 • wyniki usługi będą wdrożone u Grantobiorcy,
 • poziom innowacyjności produktów usługi.
 • szansa na rynkowe zastosowanie/komercjalizację wyników usługi,
 • racjonalność budżetu, charakterystyka wykonywanych prac,
 • dotychczasowa współpraca Wnioskodawcy z ośrodkami B+R,
 • efekty projektu będą kontynuowane w ramach innych/większych przedsięwzięć dofinansowanych z innych funduszy/programów/działań/środków prywatnych.
By zakwalifikować się do podpisania umowy, wniosek musi spełnić warunki formalne oraz merytoryczne obligatoryjne i uzyskać co najmniej 51% z oceny fakultatywnej.